የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት በአምስተኛ ዘመን 12ኛ መደበኛ ጉባኤው ሃገራዊ ጉዳይ አስመልክቶ ያስተላለፈዉ ውሳኔ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አሰራርና ስነ ምግባር ለመወሰን ተሻሽሎ በወጣው በደንብ ቁጥር 58/2002 ዓ.ም ዓንቀፅ 26 ንኡስ ዓንቀፅ 1 መሰረት የኢፌዴሪ ህገ መንግስት የበላይነት ለማክበር በት/ብ/ክ/መ ምክር ቤት የተላለፈ ውሳኔ (Resolution) ቁጥር 02/2010

የትግራይ ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመሆን ባካሄደው መራራ ትግልና በከፈለው አኩሪ መስዋእት አምባገነኑን የደርግ ወታደራዊ ስርአት ከገረሰሰ በኋላ ቀጣይ አስተማማኝ ሰላምና ዋስትናው ያለው ዴሞክራሲ ለማስፈን፣ ዘላቂ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገት ለማረጋጋጥ፣ በእኩልነትና በዴሞክራሲያዊ ሕብረ-ብሄራዊ አንድነት ላይ የተመሰረት አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገነባት በነበረውና ባለው ራዕይ ሕገ መንግስትና ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እውን ለማድረግ የማይተካ አስተዋፅኦ ያበረከተና በማበርከት ላይ ያለ መሆኑን፤
የትግራይ ህዝብ በመሪ ድርጅቱ ህወሓት/ኢህወዴግ አመራርነት ባለፉት 27 የትግልና የድል አመታት ከሁሉ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመሆን በካሄደው የሰላም፣ ዴሞክራሲና የልማት ትግል አማካይነት በጣም ሚያጓጓና አለም የመሰከረለትን ሁለንተናዊ ድሎችን በማመዝገብ ሀገራችን አንዥብቦባት ከነበረ የኋልዮሽ ጉዞና የመበታታን አደጋ በመታደግ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያደረገ ህዝብ በመሆኑ፤
ካለፉት ሁለትና ሶስት አመታት ጀምሮ በፌዴራልና በክልሎች በተለይም በመንግስት መዋቅር ስር እና መንግስትን በሚመሩ ድርጅቶች በተፈጠረው የውስጥ ችግር ምክንያ የተጀመሩ ዘርፈብዙ ስኬቶችና ድሎች እየተደናቀፉ በዋናነት ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ እየወደቀ በመምጣቱ ኢህወዴግ እንደ ግንባርና የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ባደረጉት ጥልቅ ግምገማ ግልፅ የመፍትሄ አቕጣጫዎችን በማስቀመጥ ወደ እንቅስቃሴ የተገባ በመሆኑ፣

ኢህአዴግ እንደ ግንባር ሆነ እህት ድርጅቶች ከግምግማ ጎን ለጎን የተለዩ ችግሮች ከስር መሰረታቸው መንግለው ለመጣል ወደ ተጨበጭ እነቅስቃሴ በገቡበት ጊዜ ህገ መንግስታችንና ህገ መንግስታዊ ስርአታችንን አደጋ ላይ የሚጥሉ በአተሳሰብና በተግባር የሚገለጡ ችግሮ እየታዩ እና ከጊዜ ወደ ጊዜም እየተባባሱ መምጣታቸውን፤
ህገ መንግስታችንና ህገ መንግስታዊ ስርአታችን ላይ እየተፈፀሙ ካሉት ጥሰቶች ጥቂት ኣብነቶችን ለመግለፅ ያህል፡-

ሀ) የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች እና ሃይማኖት እኩልነትና ወንድማማችነትን የሚወክል እና በህገ መንግስቱ እውቅና የተሰጠው የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሰንደቅ ዓላማ በአደባባይ ጭምር ያህጋዊ ባልሆነ አኳኋን ሰንደቅ አላማዎች እየተውለበለቡ፣ ሰነደቅ ዓላማችንን እየተቀደደ፣ እየተጠረገ፣ እየተራከሰና እተየቃጠለ ማየት የእለት ተዕለት ተግባር እየሆነ መምጣቱ፤

ለ) የዜጎዎች ከቦታ ወደ ቦታ የመንቀሳቀስ፣ የመኖር፣ የመስራት እና ሃብት የማፍራት፣ ህገ መንግስታዊ መብታቸውንነና ነፀነታቸውን በአብዛኛው የአገራችን አከባቢዎች እየተጣሰ ብሔር ተኮር ጥቃት እየተፈፀመባቸውና እየተፈናቀሉ ማየት የእለተ ተዕለት ተግባር እየሆነ መምጣቱ፤

ሐ) ህገ መንግስታዊ ፌደራላዊ ስርቱን በሚቃረን አኳኋን የማንነት እና የአስተዳዳር ወሰን ጥያቄዎችን ምክንያት በማድረግ ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠር የሰው ህይወት ማጥፋት፣ አካል ማጉደልና ንብረትን ማውደም የዜጎች ሕገ-መንግስታዊ መብትና ነፃነት አደጋ ላይ እየጣለው መሆኑን፤

መ) ይህ ሃገራዊ ችግር እንዳለ ሆኖ የትግራይ ህዝብ ለኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሰላም፣ ዴሞከራስና ልማት የከፈለው ከባድ የህይወት መስዋእትነት በማይመጥን መልኩ ክብሩን መሰረት ያደረገ ጥቃቶች እየደረሱበት መሆኑ፣ መሬት የማስፋፋት ህልም መነሻ ያደረጉ እና በትግራይ ህዝብ ላይ ያነጣጠሩ ጠብ አጫሪ የሆኑ ሰልፎችና መፈክሮችና እየተካሄድ መጥተዋል፣ አሁንም እየተካሄዱ ነው፣

ሰ) በኢትዮ-ኤርትራ ጉዳይ ላይ ህዝብን ያላሳተፈ እና ዘላቂ ሰላም በማያረጋግጥ አኳኋን የአልጀርስ ስምምነት ግልፅነት በሌለው መንገድ ተግባራዊ ለማድረግ የተጀመረው እንቅስቃሴ ህዝብ በራሱ ተሳትፎ የመወሰን ህገ መንግስታዊ መብቱን የሚጥስ ተግባር በመሆኑ፤
በኢፌዴደሪ ሕገ መንግስት ዓንቀፅ 50 ንኡስ ዓንቀፅ 3 መሰረት እንዲሁም የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ህገ መንግስት ዓንቀፅ 8 ንኡስ ዓንቀፅ 2 ምክር ቤት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ለትግራይ ህዝብ በመወከል የክልሉ ከፍተኛ የስልጣን አካል በመሆን እንደ የመንግስት አካል እና በኢፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግስት ዓንቀፅ 9 ንኡስ አንቀፅ 1፣ ዓንቀፅ 13 ንኡስ ዓንቀፅ 1፣ ዓንቀፅ 52 ንኡስ ዓንቀፅ 2/ሀ በድንጋጌዎች መሰረት የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ህገ መንግስት የመጠበቅ፣ የማክበርን የማስከበርን ህገ መንስታዊ ግዴታ/ኃላፊነት ስላለው፤
የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት በ5ኛ የስራ ዘመን 12ኛው መደበኛ ጉባኤው ውይይት ተደርጎባቸው እንዲወሰኑ 11 አጀንዳዎች ለማስፀደቅ በክብርት አፈ ጉባኤ ከቀረቡ ብኋላ በምክር ቤት አባላት የሃገራችን ወቅታዊ ሁኔታዎችንና የህገ መንግስቱ የበላይነት የሚመለከት ተጨማሪ አጀንዳ በምክር ቤቱ ኣባላት በሞሽን ቀርቦ ሰፊ ውይይት ተደርጎበት 12ኛ አጀንዳ ሆኖ እንዲያዝ በሙሉ ድምፅ ስለተደገፈ፤
በደንብ ቁጥር 58/2002 ዓ.ም መሰረት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አሰራርና ስነ ምግባር ለመወሰን ተሻሽሎ በወጣ ደንብ ዓንቀፅ 26 ንኡስ ዓንቀፅ 1 መሰረት የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት የአገራች ወቅታዊ ሁኔታዎችን በሚገባ ከተወያየ በኋላ ከላይ በዝርዝር የተጠቀሱትና ሌሎችን የህገ መንግስት ጥሰቶችን በጊዜው እንዲታሙ ካለው ፅኑ እምነት፣ ፍላጎት ከህገ መንግስታዊ ግዴታው በመነሳት የኢፌዴሪ ሕገ መንግስት የበላይነትን ለማክበርና ለማስከበር የሚከተለው ውሳኔ (Resolution) አስተላልፏል፤

1.ሁለንተናዊ የአገራችን ወቅታዊ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱ፣ ሃገራችን ላለፉት 27 አመታት በማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ልማት ግንባታ፣ በዘላቂ ሰላምና በዴሞክራሲያዊ ስርዓት ጉዞ ላይ ያስመዘገበቻቸው አንፀባራቂ ድሎች የሚቀለብሱና የሚያፈርስ ሁኔታዎች መፈጠራቸው፣ በአጠቃላይ ሃገራችን በጣም በአሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ እንዳለች እና ከዚህ ሁኔታ ተጠቃሚ የሚሆኑ አካላት የሃገርና የህዝብ ጠላቶች ብቻ መሆናቸው ተገንዝበን መላው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች አንድነታችንን አጠናኽረን ሃገራችንን ከውድቀትና ከመበታታን አደጋ ለመታደግ መረባረብ እንዳላብን የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጥሪውን ያስተላልፋል፤

2.ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ህገ መንግስት የመጠበቅ፣ የማክበርና የማስከበር ሕገ መንግስታዊ ግዴታና ኃላፊነት አለዉ፡፡ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ህገ መንግስቱ የሚሻሻልበት ግልፅ የሆነ ሕገ መንግስታዊ አሰራር ባለበት ሀገር ውስጥ ከስርዓት ውጭ ሲኬድና ከላይ የተገለፁትንና ሌሎች የህገ መንግስት ጥሰቶት ሲፈፀሙ ዝም ብሎ ማየት ሃገር ወደ ከፋ ቀውስ ሊያስገባት የሚችል በመሆኑ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ህጋዊ በሆነ መንገድ ጥፋቶችን በትረት በመኮነን ህገ መንግስታዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጥሪውን ያቀርባል፡፡

3.ሁሉም የዲሞክራሲ ተቋማት በአጠቃላይ በተለይ ደግሞ የአገራችን ሚድያዎች ህግና ህገ መንግስታዊ ስርአቱንና የሕግ የበላይነትን ለማክባርና ለማስረከብ ያላቸው ኋላፊነትና ግዴታ በአግባቡ በመረዳት ኃላፊነታቸው እዲዋጡ የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጥሪውን ያስተላልፋል፡፡

4.የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ከፌደራል መንግስትና ከክልል መንግስታት ጋር በመተባባር ቀደም ብሎ የጀመረው የህዝብ ለህዝብ ግኑኝነት ይበልጥ አጠናክሮ በመቀጠል የህገ መንግስቱ የበላይነትና ዘላቂ ሰላም የማረጋገጥ ኃላፊነቱ እንዲዋጣና ከተለያዩ የሃገራችን አከባቢዎች ተፈናቅለው የመጡ ወገኖችን ለማቋቋም በትጋት መስራት እንደዳለበት ምክር ቤቱ አሳስቧል፡፡

5.የትግራይ ህዝብ ከሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በጋራ በመሆን ባደረገው ትግልና በከፈለው መራራ መስዋእትነት እስካሁን ያረጋገጣቸው አንፀባራቂ ድሎችን ጠብቆ እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ ለመላ የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያለው ትልቅ ክብርና ፍቅር አጠናክሮ በማስቀጠል የሚያጋጥሙት ማናቸውም እንቅፋቶችም በትእግስት እንዲፈታ ምክር ቤቱ ጥሪውን ያቀርባል፡፡

6.የፌዴራል መንግስትና ሁሉም ክልሎች ግልፅ የሆነ ህገ መንግስታዊ ጥሰት በሚፈፅሙ ገለ ሰቦችንና አካላትን ወደ ሕግ በማቅረብ ሕገ መንግስታዊ ኃላፍነታቸውን እንዲወጡ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጥሪውን ያቀርባል፡፡
7.በመጨረሻ አሁን እያጋጠሙን ያሉ ችግሮች ብፍጥነት በመፍታት በድህነትና ኋቀርነት ላይ የጀመርነው ትግል በማጠናከል አስተማማኝ ሰላም፣ ዋስትና ያለው ዴሞክራሲና ዘላቂ ልማትን በማረጋጋጥ በህዝቦች ፍላጎት፣ እኩልነትና በመቻቻል ላይ የተመሰረተች ሃገር የመገንባት ራዕያችን ለማሳካት ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በጋራ እንዲረባረቡ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጥሪውን ያቀርባል፡፡
የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት
ሰኔ 29 ቀን 2010.ም
መቐለ

 

Share.

About Author

Leave A Reply