Browsing: ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ዛሬ በይፋ ሥራቸውን ጀምረዋል።

ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ዛሬ በይፋ ሥራቸውን ጀምረዋል።
By

ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ዛሬ በይፋ ሥራቸውን ጀምረዋል። ወይዘሮ ዝናሽ ለቀዳማዊት እመቤት ጽ/ቤት ሰራተኞች ፅህፈት ቤቱ በቀጣይ ሊያተኩርባቸው ይገባል ባሏቸው ጉዳዮች ዙሪያ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ወይዘሮዋ…