Browsing: “ኤርትራ የምትሰጠው አዲስ መግለጫ የለም” በጃፓን የኤርትራ አምባሳደር

“ኤርትራ የምትሰጠው አዲስ መግለጫ የለም” በጃፓን የኤርትራ አምባሳደር
By

ኢትዮጵያ የአልጀርሱን ስምምነት ለመተግበር ቁርጠኛ መሆኗን ከገለጸች ጀምሮ ከኤርትራ መንግሥት በኩል የሚሰጥ ምላሽ ሲጠበቅ ቆይቷል። ሆኖም ፕሬዚዳንቱም ሆኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እስካሁን ያሉት ነገር የለም። የኤርትራ…