Browsing: የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሚደረገው ውይይት የሚመራበት ሥርዓት እና ደንብ ፀደቀ።

የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሚደረገው ውይይት የሚመራበት ሥርዓት እና ደንብ ፀደቀ።
By

የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ያዘጋጀውን የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሚደረገው ውይይት የሚመራበት ስርዓትና ደንብ ጥልቅ ውይይት ከተካሄደበት በኋላ በተሳታፊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፊርማ ፀደቀ። ደንቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች…